Prema važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13) projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. Za zgrade s ploštinom korisne površine 50 m2 i veće koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti i koje se griju na unutarnju temperaturu ≥ 18 °C izrađuje se elaborat tehničke, ekološke i gospodarske izvedivosti alternativnih sustava opskrbe energijom, i to, decentraliziranih sustava opskrbe energijom korištenjem obnovljivih izvora energije, kogeneracijskih sustava, daljinskog ili blokovskog grijanja ili hlađenja, sustava s dizalicama topline. Iznimno, elaborat se ne izrađuje ukoliko je u projektu zgrade primijenjeno neko od rješenja alternativnih sustava opskrbe energijom, ukoliko godišnja potreba za toplinskom energijom za grijanje zgrade po jedinici ploštine korisne površine zgrade u kojoj se održava kontrolirana temperatura ne prelazi Q’’H,nd = 25 kWh/(m2a), ili ukoliko se najmanje 70 % potrebne toplinske energije za grijanje podmiruje iz obnovljivih izvora energije, te za zgradu kod koje se više od polovice toplinskih gubitaka nadoknađuje unutarnjim izvorima topline iz tehnološkog procesa.

Elaborat se izrađuje na temelju podataka iz Studije primjenjivosti alternativnih sustava, a podaci iz elaborata služe za izradu glavnog projekta.

Studija primjenjivosti alternativnih sustava daje pregled svih mjera za zadovoljavanje energetskog svojstva zgrada te definira postupke i način prikaza rezultata analize moguće primjenjivih alternativnih sustava za grijanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode s ciljem ispunjenja zahtjeva u pogledu energetskog svojstva zgrade.

Pod alternativnim se sustavom opskrbe energijom smatra svaki oblik energije koji je jeftiniji (gledano kroz povrat investicije i troškove eksploatacije) i kojim se djelomično ili u potpunosti zamjenjuju fosilna goriva i električna energija ili se mijenjaju njihovi udjeli u ukupnoj potrošnji energije objekta. Pri tome se prednost daje obnovljivim izvorima energije.

Člankom 108. stavkom 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, a člankom 203. Zakona o gradnji da članak 108. stavak 4. tog zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.