Zakonima i pravilnicima iz područja zaštite okoliša propisane su obveze da osoba koja proizvodi i/ili gospodari otpadom mora voditi i čuvati propisanu dokumentaciju o nastanku i tijeku otpada te periodički dostavljati podatke na propisanim obrascima nadležnim Tijelima.

ALFA SIGURNOST d.o.o. temeljem sklopljenih ugovora  obavlja predmetne poslove, što podrazumijeva naročito:

Stručni i konzultantski poslovi zaštite okoliša:

  • izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
  • izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš provjera
  • izrada projekcije emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime
  • izrada i/ili verifikacija posebnih elaborat, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
  • izradu obrazaca i prijave u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
  • vođenje obrazaca za otpad
  • izrade Sustava gospodarenja otpadom
  • izrade godišnje bilance otapala i izračuna fugitivne emisije
  • izrade obrasca EHOS i dr.